Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor de praktijk “DAO”.
Officieel gevestigd te Almere, E. du Perronstraat 52.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80438377 en met BTW-nummer NL003444333B45.

2. Aanbod

“Een therapie, die preventief en curatief werkt, helpt mensen hun doelen te bereiken door middel van individuele begeleiding (therapie)”, een coaching traject of een combinatie van voorgaande.

Dit gebeurt bij DAO aan de hand van individuele gesprekken, met behulp van Body Mind Release behandelingstraject, of coaching. Alles passend bij de vraag en het proces van de cliënt.

3. Cliënt

De persoon welke een traject (therapie dan wel coaching) heeft bij DAO.

4. Privacy

Wat tijdens de gesprekken bij DAO besproken wordt blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt toch melding gedaan worden van zaken in strijd met het strafrecht, dan heeft DAO de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan DAO door de cliënt niet worden aangesproken.

5. Dossier

De wet vereist dat er een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt heb je recht op inzage van je eigen dossier, zoals beschreven in de Nederlandse wetgeving.
Zie verder het privacyreglement.

6. Derden

Informatie aan derden (bijvoorbeeld een huisarts) wordt door DAO alleen verstrekt na schriftelijke toestemming van de cliënt of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. De cliënt wordt hiervan dan wel door DAO in kennis gesteld.

7. Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt zowel de werkwijze van DAO besproken als de verwachtingen van de cliënt. Na wederzijdse overeenstemming gaat het kennismakingsgesprek over in het gesprek (therapie dan wel coaching). Mocht er echter besloten worden – om welke reden dan ook – niet verder met elkaar in gesprek te gaan, dan is het kennismakingsgesprek daarmee klaar en kosteloos voor de cliënt.

8. Sessies

Het traject kan op verzoek van de cliënt (tijdelijk) gestopt en weer gestart worden, passend bij het proces van de cliënt. Dit vindt altijd in overleg plaats met DAO en zal schriftelijk vastgelegd worden.

Mocht DAO om welke reden dan ook de begeleiding met de cliënt willen stopzetten dan gaat dit uiteraard in overleg met de cliënt.

Wanneer nodig en/of gewenst zal DAO de cliënt doorverwijzen naar een andere instantie/therapeut.

9. Aansprakelijkheid

De therapeut begeleidt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat het gestelde doel door de cliënt behaald zal worden. Tevens is de therapeut niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de behandeling of voor het achterhouden van (medische) informatie door de cliënt.

10. Bij verhindering

Wanneer de afspraak door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch (06 – 11618792) of schriftelijk (info@praktijkdao.nl) wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Bij te laat afzeggen wordt het consult (met het tarief geldend voor 1 uur/sessie) alsnog in rekening gebracht.

Mocht het echter door onvoorziene omstandigheden voor DAO niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken moment te laten plaatsvinden dan wordt de afspraak – in overleg – verzet naar een ander moment. DAO zal dan trachten het gesprek zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden dan geen kosten in rekening gebracht.

11. Betaling

Bij aanvang van het BMR traject dient de factuur in één keer te worden voldaan.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt er direct na afloop van het consult voldaan. Aan het einde van het traject krijgt client 1 totaal factuur.

In principe gaat de factuur naar het aangegeven e-mailadres. Op verzoek en in overleg kan dit echter ook via de post.

12. Locatie

In principe vinden de gesprekken – op afspraak – plaats bij praktijk DAO. Op verzoek kan de therapeut ook op locatie komen, echter worden er dan wel extra kosten in rekening gebracht.

13. Klachtenregeling

Op 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) in werking getreden. Heeft u klachten over de dienstverlening dan dient u in eerste instantie contact met DAO op te nemen. Komt u echter niet tot een oplossing dan kunt u vervolgens contact opnemen het Wkkgz.

14. Wijzigingen algemene voorwaarden

Voor nieuwe cliënten staat op de website www.praktijkdao.nl altijd de meest recente versie van de algemene voorwaarden geldend voor DAO. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

DAO
oktober 2020